Objectius

Missió
Dotar al voluntariat ambiental d’una personalitat pròpia i d’una imatge diferenciadora i específica que el faci socialment visible a partir del treball de i amb les organitzacions. 

Per això la XVAC dóna suport a la tasca de les entitats que desenvolupen programes de voluntariat ambiental, fa difusió especialitzada i general del voluntariat ambiental i treballa amb les institucions i els agents implicats per promocionar-lo.

Objectius

  • Promoure i realitzar campanyes i iniciatives que despertin un interès social pel voluntariat ambiental
  • Donar suport a les organitzacions que tinguin activitats i programes de voluntariat ambiental
  • Facilitar l’intercanvi d’informació i d’experiències entre les entitats de voluntariat ambiental i promoure activitats comunes
  • Relacionar la XVAC amb altres entitats i organitzacions amb interessos comuns
  • Canalitzar i facilitar l’obtenció de recursos per a l’execució de les seves actuacions
  • Participar en la docència i recerca en el camp del voluntariat ambiental.
  • Promoure conceptes i estratègies que potenciïn el marc teòric sobre el voluntariat ambiental.